WERKWIJZE GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH

 

Aanmelding

         U kunt zich telefonisch of via de mail aanmelden.

         U ontvangt binnen 7 werkdagen een inschrijfformulier via de mail.

 

Intake

         Na ontvangst van het door u ingevulde inschrijfformulier neemt Gastouderbureau KidsMatch contact met u op voor het maken van een intake gesprek bij u thuis.

         Tijdens het intake gesprek wordt het inschrijfformulier uitgebreid met u doorgesproken en voert het gastouderbureau de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit. 

         Bij het bespreken van de risico-inventarisatie wordt er ook een rondje door uw huis gemaakt.

 

Inschrijving

         Na een positief intake gesprek waaruit blijkt dat u voldoet aan de Wettelijk gestelde (deskundigheids) eisen wordt u ingeschreven bij Gastouderbureau KidsMatch. Er wordt een "Overeenkomst voor bemiddeling en begeleiding" tussen de gastouder en Gastouderbureau KidsMatch afgesloten.

         Vervolgens wordt u door het gastouderbureau aangemeld in de gemeente van uw woonplaats voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). De eventuele legekosten die de gemeente in rekening brengt voor de inschrijving in het LRKP, zijn voor rekening van de gastouder, tenzij de opvang bij de ouders/verzorgers plaatsvindt.

         De gemeente controleert de aanvraag en speelt deze door naar de GGD. Binnen 10 weken vanaf aanmelding kunt u een (onaangekondigd) bezoek van de GGD verwachten. De GGD controleert of u voldoet aan de eisen van de Wet Kinderopvang. 

         Na een positieve beoordeling wordt u geregistreerd en hebben de ouders/verzorgers recht op Kinderopvangtoeslag. 

         Gastouderbureau KidsMatch zal met enige regelmaat contact met u houden om de stand van zaken met u door te spreken.

         In overleg plaatst Gastouderbureau KidsMatch kosteloos een advertentie voor u op de website, onder de rubriek ďgastouders aangebodenĒ.

         Mocht er na zes maanden geen koppeling tot stand zijn gekomen, dan wordt de inschrijving in overleg met u voor nog maximaal zes maanden verlengd.

 

Portefeuille

         Het kan zijn dat u voldoet aan het profiel en dat de opvangomgeving positief is bevonden, maar dat u minder beschikbaar bent of woonachtig bent in een plaats/wijk waar minder vraag is naar gastouders. In deze situaties worden uw gegevens bewaard in het portefeuille bestand, totdat er een passende vraag komt.

 

Afwijzing

         Zeer incidenteel komt het voor dat een gastouder en/of de opvangomgeving niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. In deze situatie kan Gastouderbureau KidsMatch besluiten u niet in te schrijven als gastouder.

 

De bemiddeling

         Gastouderbureau KidsMatch probeert een zo goed mogelijke match tot stand te brengen tussen ouders/verzorgers en de gastouder. De aanvraag van de ouders/verzorgers en de mogelijkheden van de gastouder worden naast elkaar gelegd, waarbij in 1e instantie gekeken wordt naar afstand, beschikbaarheid en flexibiliteit.

         Voldoet dit voor beide partijen, dan volgt er een kennismakingsgesprek.

 

De vergoeding

         Tijdens het intake gesprek wordt in overleg met Gastouderbureau KidsMatch het uurtarief afgesproken. 
Het uurtarief is o.a. afhankelijk van uw ervaring, beschikbaarheid en flexibiliteit.

         Het uurtarief geeft Gastouderbureau KidsMatch door aan de ouders/verzorgers.

         De betaling verloopt via het gastouderbureau; ook wel kassiersfunctie genoemd. 

 

 Het kennismakingsgesprek

         Dit gesprek wordt gehouden waar de opvang plaats gaat vinden, zodat u en de ouders/verzorgers een goede indruk krijgen van de opvangomgeving en de gezinssituatie.

         Het is prettig als ook de overige gezinsleden bij (een gedeelte van) het gesprek aanwezig zijn om kennis te maken.

         In dit gesprek wordt gekeken of het ďkliktĒ tussen beide partijen en of er een basis gelegd kan worden voor een goede samenwerking.

         Daarnaast komen ook praktische zaken zoals; slaapritme, eetschema, wennen e.d. aan de orde.

         U ontvangt van Gastouderbureau KidsMatch de "richtlijnen voor een kennismakingsgesprek", dat kan dienen als leidraad voor het kennismakingsgesprek..

 

De koppeling

Wanneer de ouders/verzorgers en de gastouder een positief kennismakingsgesprek met elkaar gehad hebben en er een basis van vertrouwen is gelegd om met elkaar verder te gaan, volgt het koppelingsgesprek. 

Tijdens dit koppelingsgesprek, waarbij het gastouderbureau aanwezig is, wordt de zakelijke en praktische kant van de opvang doorgesproken en vastgelegd in de Overeenkomst van Opdracht, zoals opvangdagen/tijden, vakantie, uurtarief, registratie opvanguren, wijzigingen e.d..

De ouders/verzorgers ontvangen tijdens het koppelingsgesprek een "gegevensformulier gastkind", waarin zij alle relevante informatie over hun kind(eren) kwijt kunnen, zoals praktische punten op het gebied van voeding en slapen, noodtelefoonnummers, inentingen, medicijngebruik, gegevens huisarts e.d.. Dit formulier wordt door de ouders/verzorgers voor de start van de opvang ingevuld en aan de gastouder gegeven vergezeld van een kopie van de ziektekostenverzekering en AVP verzekering.

U legt een Verklaring Omtrent Gedrag voor aan Gastouderbureau KidsMatch dat niet ouder is dan twee maanden. Deze verklaring kunt u bij de gemeente van uw woonplaats aanvragen. Het gastouderbureau zorgt voor het aanvraagformulier. 

De eenmalige kosten voor de Verklaring Omtrent Gedrag zijn in principe voor rekening van de gastouder deze zijn ca. 31,00 euro. Ouders/verzorgers kunnen gevraagd worden (een deel van) de kosten voor hun rekening te nemen. 

 

Begeleiding  

Iedere gastouder wordt minimaal volgens de uitgangspunten van de Wet Kinderopvang begeleid. Dit om de voortgang en de kwaliteit te bewaken.  

Gastouderbureau KidsMatch hecht veel waarde aan deskundigheidsbevordering van haar ingeschreven gastouders.
Het gastouderbureau biedt de gastouders daarom de volgende mogelijkheden:

         Het organiseren van de opleiding Eerste Hulp aan Kinderen volgens de normen van het Oranje Kruis in samenwerking met de GGD Zuid Kennemerland.
Deze wordt bij voldoende belangstelling twee keer per jaar aangeboden. De cursus bestaat uit drie avonden waar onderwerpen zoals: ongelukken in en om het huis, wond verzorging, verband leggen en kinderreanimatie aan bod komen. De cursus wordt afgesloten met
een  toets. Wanneer deze toets met positief resultaat is afgerond ontvangt de gastouder een geldig certificaat volgens de eindtermen van het Oranje Kruis. 

         Ieder jaar organiseert Gastouderbureau KidsMatch een gastoudercontactmiddag, waarbij de gastouders in het zonnetje worden gezet middels bijvoorbeeld een High Tea. Naast het ontspannen karakter van deze middag, is het uitwisselen van de onderlinge ervaringen tussen gastouders een belangrijke bijkomstigheid.  

         Minimaal 2 keer per jaar worden de gastouders via een digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de gastouderopvang.

         Ten minste 1 keer per jaar  wordt er een voorlichtingsavond/thema avond georganiseerd met wisselende onderwerpen. 

BeŽindiging van de opvang

         Er geldt opzegtermijn van twee maanden tussen u en de ouders/verzorgers en tussen u en Gastouderbureau KidsMatch.

         BeŽindiging vindt per 1e van de maand plaats.

         BeŽindiging dient ten alle tijden schriftelijk of via de mail te gebeuren.

         De opvang is definitief beŽindigd als aan alle financiŽle verplichtingen is voldaan. 

 

Home