WERKWIJZE GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH

Aanmelding

         U kunt zich telefonisch of via de mail  aanmelden.

         U ontvangt in principe binnen 7 werkdagen een inschrijfformulier via de mail.

         Mocht u vooraf een kostenindicatie willen ontvangen, dan kunt u dit telefonisch of via de mail aangeven. U ontvangt dan binnen 7 werkdagen een vrijblijvende kostenindicatie.

Inschrijving

         Na ontvangst van uw inschrijfformulierformulier ontvangt u in principe binnen 14 werkdagen: De Overeenkomst tussen Gastouderbureau KidsMatch en ouders/verzorgers tot bemiddeling en begeleiding, de Algemene Voorwaarden en de factuur voor de eenmalige bemiddelingskosten.

         Na ontvangst van de getekende Overeenkomst en de bemiddelingskosten, is de inschrijving een feit en kan de daadwerkelijke bemiddeling starten.

De bemiddeling/zoekopdracht

         Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een persoonlijk intakegesprek bij u thuis. 

         Afhankelijk van uw wensen dient u rekening te houden met een bemiddelingsduur van ca. vier tot vijf maanden.

         Omdat uw kind straks in vertrouwde handen moet worden opgevangen, worden alle potentiŽle gastouders vooraf uitgebreid gescreend.

         De opvangomgeving wordt getoetst middels de Risico-Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid.

         Als de gastouder en de opvangomgeving voldoet aan de wettelijk gestelde kwaliteit en opleidingseisen, dan wordt de gastouder aangemeld bij de gemeente waar de opvang plaats vindt om geregistreerd te worden in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). De aanmelding moet door de gemeente binnen 10 weken worden afgehandeld. De gastouder wordt in deze periode gescreend door de GGD (controle juiste documenten) en kan een inspectiebezoek verwachten. 

Het kennismakingsgesprek

         Wanneer het gastouderbureau een geschikte gastouder heeft geselecteerd, wordt de gastouder aan u voorgesteld en  vindt er tussen u en de gastouder een kennismakingsgesprek plaats.

         Dit gesprek wordt gehouden waar de opvang zal plaatsvinden, zodat u en de gastouder een goede indruk krijgen van de opvangomgeving en de gezinssituatie.

         In dit gesprek wordt gekeken of het ďkliktĒ tussen beide partijen en of er een basis gelegd kan worden voor een goede samenwerking.

         Daarnaast komen praktische zaken zoals; slaapritme, eetschema, wennen e.d. aan de orde.

         U ontvangt van het gastouderbureau een formulier ďrichtlijnen voor een kennismakingsgesprekĒ, dat kan dienen als leidraad voor het kennismakingsgesprek.

De koppeling

Wanneer de ouders/verzorgers en de gastouder een positief kennismakingsgesprek met elkaar gehad hebben en er een basis van vertrouwen is gelegd om met elkaar verder te gaan, volgt het koppelingsgesprek. 

Tijdens dit koppelingsgesprek, waarbij het gastouderbureau aanwezig is, wordt de zakelijke en praktische kant van de opvang doorgesproken en vastgelegd in de Overeenkomst van Opdracht, zoals opvangdagen/tijden, vakantie, uurtarief, registratie opvanguren, wijzigingen e.d..
De ouders/verzorgers ontvangen tijdens het koppelingsgesprek een "gegevensformulier gastkind", waarin zij alle relevante informatie over hun kind(eren) kwijt kunnen, op het gebied van voeding en slapen, noodtelefoonnummers, inentingen, medicijngebruik, gegevens huisarts e.d.. Dit formulier wordt door de ouders/verzorgers voor de start van de opvang ingevuld en aan de gastouder gegeven vergezeld van een kopie van de ziektekostenverzekering en AVP verzekering (aansprakelijkheidsverzekering particulieren).

Voortgangsevaluatie
Ten minste ťťn keer per jaar wordt de opvang geŽvalueerd en vastgelegd. De volgende onderwerpen komen aan de orde: de wenperiode, halen/brengen, dagritme, ontwikkeling, relatie tussen gastouder en gastkind, veiligheid en gezondheid, communicatie tussen gastouder en ouders/verzorgers. 

Begeleiding  

Iedere gastouder wordt minimaal volgens de uitgangspunten van de Wet Kinderopvang begeleid. Dit om de voortgang en de kwaliteit te bewaken.  

Gastouderbureau KidsMatch hecht veel waarde aan deskundigheidsbevordering van haar ingeschreven gastouders.
Het gastouderbureau biedt de gastouders daarom de volgende mogelijkheden:

         Het organiseren van de cursus Eerste Hulp aan Kinderen volgens de normen van het Oranje Kruis in samenwerking met de GGD Zuid Kennemerland. Deze wordt bij voldoende belangstelling twee keer per jaar aangeboden. De cursus bestaat uit drie avonden waar onderwerpen zoals: ongelukken in en om het huis, wond verzorging, verband leggen en kinderreanimatie aan bod komen.

De cursus wordt afgesloten met een toets. Wanneer deze toets met positief resultaat is afgerond ontvangt de gastouder een geldig certificaat. Jaarlijkse wordt er eveneens een herhalingscursus georganiseerd, zodat het certificaat zijn geldigheid behoudt. 

         Ieder jaar organiseert Gastouderbureau KidsMatch een gastoudercontactmiddag, waarbij de gastouders in het zonnetje worden gezet middels bijvoorbeeld een High Tea. Naast het ontspannen karakter van deze middag, is het uitwisselen van ervaringen tussen gastouders een belangrijke bijkomstigheid.  

         Minimaal 2 keer per jaar ontvangen de gastouders een digitale nieuwsbrief, waarin zij op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen binnen de gastouderopvang.

         Ten minste 1 keer per jaar  wordt er een voorlichtingsochtend/thema ochtend georganiseerd met wisselende onderwerpen. 

Mutaties

         Mutaties dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgeven, zodat Gastouderbureau KidsMatch de nieuwe gegevens tijdig in de administratie kan verwerken.

         Het doorgeven van mutaties ligt ter verantwoording bij de ouders/verzorgers.

         Denkt u bij mutaties aan: adreswijziging en structurele wijziging van de opvangdagen/uren (dit kan immers gevolgen hebben voor de Kinderopvangtoeslag en de bijdrage van de werkgever(s)!).

         Wijzigingen dienen schriftelijk of via de mail worden doorgegeven. 

BeŽindiging van de opvang

         Er geldt een opzegtermijn van 2 maanden met zowel Gastouderbureau KidsMatch als de gastouder.

         BeŽindiging vindt per 1e of 16e van de maand plaats.

         BeŽindiging dient ten alle tijden schriftelijk of via de mail te gebeuren. 

         De opvang is definitief beŽindigd als aan alle financiŽle verplichtingen is voldaan.

Home